Ecrã de busca

Mark 1

John Taubabataito Iesu ana aninae ivovo kaukauei

(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jhn 1:19-28)

1Wei lamna IesuKeriso God natuna Riwana Aiaina karena.

2Me wariaḡa peroveta Isaiah i girugirumia nanare:

“Ona rau-taniḡana! Au peroveta au naom ana paritawanei

da am aninae inavo kaukauei.”(Mal 3:1)

3“Peroveta au mutulua evivi ḡoreḡore:

‘Taumi Bada ana aninae ona vokaukauei,

ana eta ona vovai-jijimani!’” (Isa 40:3)

4Anina ma taupariverena John i nei au mutulua da rava i bababataitoi ma God riwana i jimejimei i pa, “Ami ḡoa-apoapoe onavo terei ma ona mae-taviremi God awarina ma ami ḡoa-apoapoe ina nota-tawanei ma ana babataitoimi.” 5Ma rava anatapui Judia au paratana ma au Jerusalem i nae da John ita rau-taniḡanei. Maranai ai apoapoe i rupeni, John, taui i babataitoi au waira Jordan.

6Ma John, kamel aparana metametanana i oteoteni ma ana tairoro ḡamoḡamo opina. Ana lam kapau ma manigewa. 7Ma tauna, rava i ririwei i pa, “Rava au muriu e nenei i ḡetelara, eḡa me tau. Eḡa tagotagogiu da ana ae-uma ḡuravana ana rupeni. 8Tau wairei a babataitoimi, wate tauna, Arua Vivivireinei ina babataitoimi.”

John Iesu i babataitoi

(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)

9Lamna maranaina Iesu, Nasaret, Galili i netawanei ma i nei mepa John i bababataito-lana. Ma John au waira Jordan, Iesu i babataitoi. 10Ma maranai Iesu wairei i ḡeḡetai, i inana da mara i wana-tawanei+ ma Arua Vivivireina me gabubu i ḡairai ma orana ivi oai. 11Ma God ponana marei i opu ma i riwa i pa, “Tam, tau natu au nuavaina ma uvi nuaiainiu.”

Satan Iesu i rauelari

(Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)

12Ma lamna au murina God Aruana Vivivireina Iesu i paritawanana opunei au mutulua. 13Ma au pom 40, Iesu au mutulua i mae. Ma Satan, tauna i rauelari. Ḡamoḡamo ḡaiḡaiawai nai au dobuna i mamae ma God ana anela marei tauna i paini.

Iesu lebalebaḡai ruaḡa ma ruaḡa i rau-kwatuei

(Mat 4:12-22)

14Ma Wavalatona Herod, John i pani da panipani au numana i terei.+ Ma muriai Iesu i nae au Galili da rava awarii God Riwana Aiaina i jimei. 15Ma Iesu i ririwa i pa, “God ana mara vinevinena i ḡetai. God ana vibadana vouna rava au bai, lamna i turiai. Ami ḡoa-apoapoena ona rupeni ma Riwana Aiaina onavi tumaḡanei!”

16Mara tagogi Iesu Galili topana au gera i bababara nae ma lebalebaḡai ruaḡa i inanai, Simon ma ana tevera Andrew au topa i rarau-agida. 17Iesu i riwei i pa, “Ona nei ma onavo taḡotaḡoiu. Ma me marina iana o tutuarui; nanare anavi araramanimi da rava ona tuarui da inavi tumaḡaneu!”

18Ma maratogogi ai agida ivo terei ma Iesu ivo taḡotaḡoi. 19Ma taui au gera i verau-nae. Iesu, Sebidi natunatuna i inanai, James ma John ai au waga ai agida wanawana-rorona ivo kaukauei. 20Ma maratagogi taui i ḡorei, “Taumi ona nei ma tau onavo taḡotaḡoiu!” Ma taui amai Sebidi+ ana taunola maiteni ivo terei ma Iesu ivo taḡotaḡoi.

Iesu, arua-apoapoena rava awarina ivi aḡaḡana opunei

(Luk 4:31-37)

21Iesu, ana Tauvotaḡotaḡo maiteni i nae au Kapenaum+ . Ma au Sabate, Iesu i rui pari au numana ma God Riwana Aiaina, viararamanana ivi karei. 22Tauna ana rewapanana ivi araramana eḡa me mai Jew ai Tarawatu Babadai+ nanare. Ma tau-rautaniḡana ana viararamana i baei.

23Maranai Iesu pari au numana ivivi araramana ma oroto arua-apoapoena orana i ruiruinia i garara 24i pa, “Iesu Nasaretei, aiwai e ḡoeḡoei awariai. Tam weka u nei da mavi apoapoeniai bo? Tau aramanei tam aiai. Tam Vivivireim Godei!”

25Ma Iesu riwa bagibaginei i riwei i pa, “Ma genuana! Nai orotona ma oputawaneii!”

26Ma arua-apoapoena nai orotona ivi aikwajiei ma ponana i rata, i garara ma i oputawaneii. 27Ma rava anatapui i bana kauei ma taui ava ivi tarapiri, “Wei aiwai? Wei viararamana vouna ma ana rewapana maiteni! Wei ravana awarina rewapana e mamae da arua-apoapoena i riwei ma tauna ivovo teletelei!” 28Iesu nolana, maratagogi i tua Galili au anatapuna.

Iesu rava maḡamaḡaui ivi lawani

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Nai marana pari au numana i oputawanei ma ana tauvotaḡotaḡo maiteni i nae Simon ma Andrew ai au numa; James ma John maiteni i nae. 30Simon poiana wavinena ini ḡuḡurana ana au animatave i matamatave ma maranai Iesu i ḡeta ma numa ravai, tauna i pariverei. 31Tauna i nae wavine awarina, nimana ivo jijini ma ivo agui da ivo mairi. Lamna maranaina, ini ḡuḡurana ivo terei ma wavinena, taui i paini.

32Ma au bigai madeḡa i neulai au murina, rava, ai rava doridoriai ma taui aiavoi arua-apoapoei au orai maemae, i neiai Iesu awarina.+ 33Ma rava anatapui nai au melagaina ivi tagogiei numa au metaetana. 34Ma Iesu, maḡamaḡaui ai doria nununai ivi lawani ma arua-apoapoe maḡamaḡaui rava awari ivi aḡaḡana opunei. Ma arua-apoapoena i aramanei da tauna anina God natuna ma lamna au baina taui ivi ḡaei da i genuana.+

Iesu au Galili i rarau-gugula

(Luk 4:42-44)

35Ubaubanai boiboḡi, Iesu ivo mairi ma numa i oputawanei ma i nae gabu au genugenuanana. Ma kampa, God awarina i raupari. 36Muriai, Simon varevareina maiteni i nae da i baiei. 37Ma maranai Iesu i nelaḡai, ma i riwei i pa, “Rava anatapui e baibaiem.”

38Iesu i paribelei i pa, “Tana nae melagai ḡelaui au ḡereḡere, ma kampa maiteni God Riwana Aiaina ana rau-gugulei. Tau wei lamna au baina a nei.” 39Ma Galili au anatapuna i naeni ma pari au numai i rarau-gugula ma arua-apoapoei ivi opuni.

Iesu oroto ivi lawani

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Anina ma oroto lepeleperana, Iesu awarina i nei ma au naona i peu ma i raudune ma agu ivi baḡei i pa, “Mepa da ma ḡoei, anina da mavi aiainiu.+

41Ma Iesu nuabola orana i oai ma urana ivi loloi da ivo dadani ma i riwa i pa, “Anina a ḡoeḡoei, ma ai!” 42Ma maratogogi opi-doriana, oroto ivo terei ma tauna i ai me. 43Anina ma Iesu i riwana guratei i pa, 44“Tam ma nae! Aiwai i tuputupua awarim, eḡa rava mavi eḡei! Ma jijimanina ma nae Pirisi awarina mavi etataiana melem mavi aiaina pulona Moses i ririweia ma kauei da inavi mataira taui awari! Pirisi ana vianina ina verei da tauna i lawana.”

45Wate orotona i nae ma aiwai awarina i tuputupua lamna melagai au anatapuna i babani ana naiei. Ma lamna au baina Iesu melagai anatapui i vorei ma mepa eḡa rava ita mamaelana kampa i nae. Wate rava mepa maemaei i nei Iesu awarina.

Wedau Mark

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index