Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Linguagem: Ελληνικά

Version Information

Informações sobre direitos de autor

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.